Witaj na stronie Domu Pamięci w Płońsku

Regulamin zwiedzania

REGULAMIN ZWIEDZANIA DOMU PAMIĘCI W PŁOŃSKU

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Zwiedzania dotyczy Domu Pamięci, ul. Warszawska 2, 09-100 Płońsk, działającego w strukturach Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk.

2. Dom Pamięci jest czynny dla zwiedzających od środy do soboty w godzinach 11.00-16.00, z wyłączeniem następujących dni: Wielka Sobota, Wielka Niedziela, 1 listopada, 24, 25, 31 grudnia, Nowy Rok.

3. Powyżej określone godziny zwiedzania mogą doraźnie ulegać zmianom, o czym Dom Pamięci poinformuje na stronie dompamieciplonsk.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook.

4.Wstęp na ekspozycje Domu Pamięci jest bezpłatny.

5. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i poleceń pracowników Domu Pamięci.

6. Ostatnie wejście na ekspozycje Domu Pamięci odbywa się na pół godziny przed jego zamknięciem (w standardowe dni robocze – do godziny 15.30). Zwiedzający jest zobowiązany opuścić Dom Pamięci przed jego regulaminowym zamknięciem.

7. Zwiedzanie Domu Pamięci możliwe jest jako zwiedzanie indywidualne lub grupowe.

8. Zwiedzanie Domu Pamięci w grupach zorganizowanych (powyżej 10 osób) jest możliwe na podstawie dokonanej wcześniej rezerwacji. Rezerwacji można dokonać telefonicznie: tel. +48 882 872 837 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres dompamieci@mckplonsk.pl. Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 30 osób. Warunkiem rezerwacji jest potwierdzenie możliwości zwiedzania przez pracownika Domu Pamięci. W przypadku nierozpoczęcia przez grupę zwiedzania o godzinie określonej w rezerwacji Dom Pamięci zastrzega możliwość skrócenia zwiedzania lub jego odwołania.

9. Osoby zwiedzające indywidualnie oraz grupy zorganizowane chcące zwiedzić Dom Pamięci z przewodnikiem powinny odpowiednio wcześniej dokonać rezerwacji (telefonicznie: tel. +48 882 872 837 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując korespondencję na adres dompamieci@mckplonsk.pl). Grupa zorganizowana może liczyć maksymalnie 30 osób. Warunkiem rezerwacji jest potwierdzenie możliwości zwiedzania przez pracownika Domu Pamięci. W przypadku nierozpoczęcia przez grupę zwiedzania o godzinie określonej w rezerwacji Dom Pamięci zastrzega możliwość skrócenia zwiedzania lub jego odwołania.

II. Zasady bezpieczeństwa

1. Każda osoba przebywająca na terenie Domu Pamięci zobowiązana jest do stosowania się do zasad bezpieczeństwa, postanowień niniejszego Regulaminu Zwiedzania oraz poleceń pracowników Domu Pamięci.

2. W Domu Pamięci funkcjonuje monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzającym i pracownikom Domu Pamięci, a także bezpieczeństwa mienia. Informacja szczegółowa w tym zakresie stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Dom Pamięci zlokalizowany jest w budynku zabytkowym zaadaptowanym na cele wystawiennicze, stąd należy zachować ostrożność w trakcie poruszania się po ekspozycji i ciągach komunikacyjnych.

4. Dla bezpieczeństwa i wygody zwiedzający proszeni są o pozostawienie bagaży (plecaki, torby podróżne, walizki), parasoli oraz okryć wierzchnich w szatni. Prosimy o niepozostawianie cennych przedmiotów w bagażu lub okryciach umieszczonych w szatni, gdyż Dom Pamięci nie ponosi za nie odpowiedzialności. Na ekspozycję Domu Pamięci można wnosić jedynie podręczne torby damskie lub męskie o wymiarach zbliżonych do formatu A4.

5. Dzieci poniżej 12 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie mogą przebywać na terenie Domu Pamięci wyłącznie pod opieką osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

6. Grupy szkolne pozostają pod opieką nauczyciela lub opiekuna.

7. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu pracowników, osób zwiedzających i zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.

8. Na ekspozycję Domu Pamięci można wejść z psem przewodnikiem.

III. Przepisy porządkowe

1. Na terenie Domu Pamięci obowiązuje ruch pieszy (z wyłączeniem wózków inwalidzkich i dziecięcych).

2. Osoby zwiedzające Dom Pamięci zobowiązane są do: – przestrzegania praw innych zwiedzających do zwiedzania w ciszy i spokoju ekspozycji Domu Pamięci – niewnoszenia i niespożywania produktów spożywczych, napojów, – niedotykania obiektów ze względów konserwatorskich oraz elementów ekspozycji

3. Na terenie Domu Pamięci zabrania się palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować uruchomienie systemów przeciwpożarowych.

4. Zabrania się wnoszenia do Domu Pamięci broni, amunicji oraz innych urządzeń i narzędzi mogących zagrozić życiu i zdrowiu.

5. Zabrania się niszczenia mienia, w tym wszelkiego typu urządzeń mechanicznych i elektronicznych.

IV. Wykonywanie zdjęć i filmowanie

1. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji w Domu Pamięci na własny użytek osobisty nie wymaga zgody. Niedozwolone jest używanie lampy błyskowej oraz statywów.

2. Wykonywanie zdjęć i filmowanie nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

3. Wykonywanie zdjęć i filmowanie ekspozycji Domu Pamięci nie jest równoznaczne z uzyskaniem licencji na wykorzystanie takich utworów w celach upubliczniania lub komercyjnych i wymaga zgody dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku lub osoby upoważnionej, ewentualnie zawarcia pisemnej umowy.

4. Nie należy wykorzystywać wizerunków ekspozycji i osób w sposób niezgodny z prawem.

5. Za naruszenia praw osób trzecich umieszczonych na filmach lub zdjęciach odpowiada osoba wykonująca zdjęcie lub filmująca.

V. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Zwiedzania dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej Domu Pamięci: dompamieciplonsk.pl

2. Dom Pamięci zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu Zwiedzania.

3. Dom Pamięci nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu Zwiedzania i/lub zaleceń pracowników Domu Pamięci.

4. Przebywanie na terenie Domu Pamięci jest równoznaczne z zobowiązaniem zwiedzającego do przestrzegania Regulaminu Zwiedzania.

5. Regulamin Zwiedzania wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Skip to content