Witaj na stronie Domu Pamięci w Płońsku

Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejskie Centrum Kultury w Płońsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mckplonsk.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  •  brak audiodeskrypcji,
  •  zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jak i jest niezbędny do opublikowania informacji,
  •  materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audiodeskrypcji,
  • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023.10.13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt: mck@mckplonsk.pl  lub dzwoniąc na numer telefonu 23 662 27 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Domu Pamięci MCK w Płońsku ul. Warszawska 2.

  • Dojazd samochodem: miejsca parkingowe znajdują się wzdłuż ulicy Warszawskiej lub wzdłuż ulicy Płockiej. Miejsca są płatne, należy wykupić bilet w parkomacie.
  • Do budynku prowadzą dwa wejścia, jedno od ulicy Warszawskiej (przez bramę, trzy stopnie schodów, drzwi z progiem), drugie na rogu ulic Płockiej i Warszawskiej, które umożliwia swobodny dostęp do budynku przez osoby z niepełnosprawnością ruchową; wejście pozbawione jest progów, a drzwi otwierają się ręcznie do wewnątrz budynku.
  • Wystawa położona jest na parterze i dwóch piętrach kamienicy. Na każde z nich można wjechać windą znajdującą się naprzeciwko klatki schodowej. Poszczególne pomieszczenia wystawy pozbawione są progów.
  • Na parterze dostępna jest toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  • Możliwość wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi. Podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 ze zm.) Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440 ze zm.)

Skip to content