Witaj na stronie Domu Pamięci w Płońsku

Prywatność

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, ul. Płocka 50, 09-100 Płońsk, mck@mckplonsk.pl. (dalej również jako „ADO”).
 2. W celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@rodowsamorzadach.pl.
 3. ADO przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO (m.in. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności Kulturalnej), zawartych umów – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie udzielonej zgody – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celach:
  a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO;
  b) realizacji zawartych przez ADO umów, np. zakup biletu;
  c) na podstawie udzielonej zgody.
 5. Przetwarzanie odbywa się w związku z realizacją zadania gminy w zakresie tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, polegającego w szczególności na organizowaniu zespołowego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianie różnych dziedzin kultury i sztuki, prowadzenie form działalności kulturalnej, współpracę z organizacjami pożytku publicznego działającymi na terenie
  Gminy, organizowaniu spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, organizowanie imprez rozrywkowych i festynów, publikacji na stronie internetowej, portalach społecznościowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie centrum kultury.
 6. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 4, odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe. Odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w procesie realizacji zakupu biletu do kina jest PayPro SA, obsługująca system Przelewy24.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po jego zrealizowaniu przez czas określony przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub okres wygaśnięcia roszczeń.
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, po spełnieniu określonych w RODO przesłanek, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: dostępu do danych osobowych, żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 9. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez ADO danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w pozostałym zakresie przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody.
Skip to content